MyPi the 2 watt server MyPiworld Main Server Raspberry PI

Home Raspberry Pi3 Raspberry Pi2 Installed

What's Installed on the pre installed MyPi SD card